دیزل ژنراتور

 

 موتورهاي ديزل                        

ژنراتور